Polgármesteri hivatal

Polgármesteri hivatal

Templomunk

Templomunk

Bocskai István mellszobor

Bocskai István mellszobor

Forgalmi csomópont a 4. sz. főúton

Forgalmi csomópont a 4. sz. főúton

ESZA

EFOP-1.5.3-16-2017-00121 „Humánszolgáltatások fejlesztése a települések összefogásával”

 

EFOP-1.5.3-16-2017-00121  „Humánszolgáltatások fejlesztése a települések összefogásával” 

 

Adatvédelmi tájékoztató az Érintettek számára a támogatást igénylők, kedvezményezettek által végzett adatkezelésről

 

Utolsó frissítés: 2019.02.20.

Az adatkezelő adatai:

Név:   HAJDÚHADHÁZ     VÁROS      ÖNKORMÁNYZATA /  BOCSKAIKERT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT >

Székhely: 4242    HAJDÚHADHÁZ,   BOCSKAI   TÉR    1. / 4241 BOCSKAIKERT, POROSZLAY ÚT 20.

Képviseletre jogosult neve: Csáfordi Dénes /Szőllős Sándor

Adatvédelmi tisztviselő1 neve: < támogatást igénylő / kedvezményezett tisztviselőjének neve>

 

A(z) < Hajdúhadház Város Önkormányzata/Bocskaikert Községi Önkormányzat > (a továbbiakban: Adatkezelő) adatkezelőként kezeli a Széchenyi 2020 támogatási programjaihoz benyújtott támogatási kérelmeihez köthető természetes személyek (a továbbiakban: Érintettek) adatait. Jelen dokumentum célja, hogy tájékoztatást adjon a személyes adatok kezeléséről és a személyes adatokhoz fűződő jogokról.

A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2016. április 27-i (EU) 2016/679 európai parlamenti és tanácsi rendelet (általános adatvédelmi rendelet, a továbbiakban: GDPR) 4. cikke alapján a jelen tájékoztatóban használt fogalmak meghatározása a következő:

 • „személyes adat”: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („Érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;
 • „adatkezelés”: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés, továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés.
 • „adatkezelő”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhat
 
   

 Kérjük, hogy adja meg az adatvédelmi tisztviselő adatait, amennyiben az ön szervezeténél kinevezésre került. Az adatvédelmi tisztviselő kinevezéséről, szerepéről bővebb információ a https://www.naih.hu/files/Iranymutatas-az-adatvedelmi-tisztvisel-kkel-kapcsolatban.pdf linken érhető el.

 
 • „adatfeldolgozó”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;
 • „címzett”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e. Azon közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem minősülnek címzettnek; az említett adatok e közhatalmi szervek általi kezelése meg kell, hogy feleljen az adatkezelés céljainak megfelelően az alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak;
 • „harmadik fél”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az Érintettel, az Adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az Adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak;
 • „az érintett hozzájárulása”: az Érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az Érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez;
 • „felügyeleti hatóság”: egy tagállam által az 51. cikknek megfelelően létrehozott független közhatalmi szerv.

 

A személyes adatok kezelésének jogi háttere

Az Adatkezelő által végzett adatkezelés során különösen az alábbi jogszabályok az irányadók:

 • a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2016. április 27-i (EU) 2016/679 európai parlamenti és tanácsi rendelet (általános adatvédelmi rendelet, a továbbiakban: GDPR)
 • az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv)
 • az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra, a Kohéziós Alapra, az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapra és az Európai Tengerügyi és Halászati Alapra vonatkozó közös rendelkezések megállapításáról, az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra és a Kohéziós Alapra és az Európai Tengerügyi és Halászati Alapra vonatkozó általános rendelkezések megállapításáról és az 1083/2006/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 17-i 1303/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet
 • A 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 272/2014 Korm. rendelet)

 

Mit, hogyan és miért? – az adatkezelés célja, jogalapja, időtartama, kötelezősége

Az Adatkezelő a személyes adatokat az Érintettel fennálló jogviszony típusától és meglététől függően, eltérő terjedelemben kezeli. Az adatkezelés kiterjed a támogatáskezelő szervezetek felé teljesített adminisztratív kötelezettségek teljesítése során kezelt adatokra, és az Adatkezelő telephelyén megőrzött projektdokumentációban szereplő adatokra. A következő táblázat ismerteti a kezelt személyes adatok kategóriáit, valamint az adatkezelés különböző körülményeit.

 

Amennyiben az Érintettek köre a következő egyike: Adatkezelő, esetleges konzorciumi partnerei, szállítói, vagy tulajdonosai nevében eljáró személyek, valamit a projekt végső kedvezményezettjei

 

Adatkategória

Adatkezelés célja

Adatkezelés jogalapja

Adatkezelés időtartama

Köteles az Érintett az

adatszolgáltatásra?

Projektek

támogatás

szerződéses

szerződéses

Szerződésben

dokumentációjában

felhasználásához

jogviszony

jogviszony

meghatározottak

szereplő     Érintettek

kapcsolódó

 

időtartama

szerint

azonosító,

adminisztratív

 

 

 

elérhetőségi adatai,

tevékenységek

 

 

 

akik Adatkezelővel

ellátása (projekt

 

 

 

 szerződéses

Érintettjeinek

 

 

 

viszonyban állnak

azonosítása,

 

 

 

 

kapcsolattartás)

 

 

 

Projektek

támogatás

kinevezés,

munkaviszony

Igen, munkáltató

dokumentációjában

felhasználásához

munkaszerződés

fennállása alatt

utasítása alapján

szereplő     Érintettek

kapcsolódó

 

 

 

azonosító,

adminisztratív

 

 

 

elérhetőségi adatai,

tevékenységek

 

 

 

akik Adatkezelővel

ellátása (projekt

 

 

 

 foglalkoztatási

érintettjeinek

 

 

 

jogviszonyban

azonosítása,

 

 

 

állnak

kapcsolattartás)

 

 

 

Projektek

támogatás

hozzájárulás

visszavonásig

Nem

dokumentációjában

felhasználásához

 

 

 

szereplő          további

kapcsolódó

 

 

 

Érintettek azonosító,

adminisztratív

 

 

 

elérhetőségi adatai

tevékenységek

 

 

 

 

ellátása (projekt

 

 

 

 

Érintettjeinek

 

 

 

 

azonosítása,

 

 

 

 

kapcsolattartás)

 

 

 

Támogatott

támogatás

272/2014 (XI.5.)

2027.12.31.,

Nem történik ismételt

projektek

felhasználásának

Korm. rendelet

vagy       ha       a

adatszolgáltatás, a cél

dokumentációjában

dokumentálása,

 

Szerződés ennél

a korábban

szereplő        rintettek

dokumentáció

 

későbbi

felhasznált adatok

azonosító,

ellenőrzések

 

időpontban

megőrzése

elérhetőségi adatai

során való

 

szűnik          meg,

 

 

bemutatása

 

akkor                  a

 

 

 

 

Szerződés

 

 

 

 

megszűnésének

 

 

 

 

dátuma.

 

 

Más adatkezelőtől megszerzett adatok

A támogatási források igénybe vétele során az Adatkezelő egyes adatokat nem közvetlenül az Érintettől, hanem szerződéses partnereitől szerez meg. Az Adatkezelő így jut hozzá adott esetben a konzorciumi partner, vagy a szállító kapcsolattartójának, képviselőjének adataihoz. Ilyen esetben az Adatkezelő gondoskodik arról, hogy a megkötött szerződések szavatolják, hogy a partner jogszerűen kezelje és bocsájtsa rendelkezésre az Érintettek adatait. Az alábbi táblázat rögzíti ezen adatok körét és az adatkezelés körülményeit.

 

Amennyiben az Érintettek köre a következők egyike: a szerződéses partner tulajdonosa(i), vagy a nevében eljáró személyek (képviselők, kapcsolattartók, projektmenedzserek), akik nem a szerződést aláíró felek

 

Adatkategória

 

Adatkezelés célja

Adatkezelés jogalapja

Adatkezelé s

időtartama

Kezelt személyes

adatok köre

Adatok forrása

Szerződéses

támogatás

szerződéses

szerződéses

azonosító

Adatkezelő

partnerhez köthető

felhasználásának

jogviszony

jogviszony

adatok,

szerződéses

Érintettek       adatai,

dokumentálása,

 

időtartama

elérhetőségek

partnerei

melyek a projektek dokumentációjában szerepelnek

dokumentáció

ellenőrzések                   során való                   bemutatás (projekt Érintettjeinek

azonosítása,

kapcsolattartás)

 

 

 

 

272/2014. (XI.5.) Korm.

rendelet

2027.12.31.,

vagy ha a Szerződés

ennél későbbi

időpontban szűnik meg,

 

 

akkor          a

 

 

 

 

Szerződés

 

 

 

 

megszűnésé

 

 

 

 

nek dátuma.

 

 

 

Az Érintettek adatai megosztásának módja, adattovábbítás más szervezetek felé

Az adatok kezelése során Adatkezelő az Érintett egyes személyes adatait jogosult, illetve köteles adatfeldolgozók, további adatkezelők, vagy az általunk igénybe vett adatfeldolgozók (címzettek) számára továbbítani, vagy hozzáférhetővé tenni, amennyiben mindez:

  • szerződés teljesítése érdekében szükséges;
  • jogszabály előírása alapján;
  • az Érintett által adott hozzájárulás alapján lehetséges;

Az Adatkezelő működése során bizonyos esetekben szükség van arra, hogy bizonyos személyes adatait más címzettekkel közölje. A címzettek az adatvédelmi alapelvek, valamint a jelen adatvédelmi nyilatkozat és az alkalmazandó jogszabályok rendelkezéseinek betartása mellett kezelik az érintett adatait. Az Ön személyes adatait a következő címzettekkel közölhetjük:

  • Az Adatkezelő nevében eljáró adatfeldolgozók (pályázatírók, tanácsadók, projektmenedzserek);
  • A támogatáskezelés folyamatában a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet szerint részt vevő szervezetek (Irányító Hatóság, Közreműködő szervezet, Alapok alapját végrehajtó szervezet, közbeszerzések szabályosságát ellenőrző szervezet);
  • A támogatáskezelő szervezetek adatfeldolgozói (fejlesztéspolitikai rendszereket és portált üzemeltető, fejlesztő és biztonságáért felelős szervezetek);

 

Az Érintett adatvédelmi jogainak érvényesítése

 

Az Adatkezelő számára fontos, hogy az Érintettek megismerjék adatvédelmi jogaikat. Ennek érdekében az alábbiakban ismertetjük, a hatályos adatvédelmi szabályok alapján, milyen adatvédelmi jogokkal élhet az Érintett a személyes adataival kapcsolatban:

  • Visszavonás joga (GDPR 7. cikke): Ön bármikor jogosult az adatkezeléshez adott hozzájárulást visszavonni. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét.
  • Hozzáférés joga (GDPR 15. cikke): Ön jogosult arra, hogy visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a kezelt személyes adatokról másolatot kapjon és az adatkezelés lényeges körülményeiről tájékoztatást kapjon.
  • Helyesbítés joga (GDPR 16. cikke): Ön kérheti az Adatkezelő által pontatlanul kezelt személyes adatok indokolatlan késedelem nélküli helyesbítését, valamint a hiányos személyes adatok kiegészítését. Ilyen esetben az Adatkezelő ellenőrzi az adatok pontosságát és ennek függvényében végzi el az adatok helyesbítését.
  • Adathordozhatóság joga (GDPR 20. cikke): Ön jogosult hozzájárulása, vagy valamely szerződés alapján kezelt személyes adatairól másolatot kérni és azt más szervezetek számára továbbküldeni, vagy esetlegesen az Adatkezelőtől ezen adatainak továbbítását kérni.
  • Tiltakozás joga (GDPR 21. cikke): Ön tiltakozhat személyes adatainak folyamatban lévő kezelése ellen és annak a továbbiakban történő megszüntetését kérheti, ha az adatkezelés az Adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez, vagy közhatalmi jogosítvány gyakorlásához szükséges, vagy az adatkezelés közérdekű. Ilyen esetben az Adatkezelő megvizsgálja kérelmét és ennek függvényében szünteti meg az adatok további kezelését.
  • Törlés joga (GDPR 17. cikke): Ön kezdeményezheti személyes adatainak az Adatkezelő általi törlését, amennyiben:
   • az adatkezelés célja már nem áll fenn és továbbiakban nincs szükség az adott adatok kezelésére;
   • Ön a visszavonás jogával élt az adott adatok tekintetében és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
   • Ön a tiltakozás jogával élt az adott adatok tekintetében és az adatkezelésnek nincs más elsőbbséget élvező jogszerű oka,
   • adatainak kezelése jogellenes;
   • adatait valamely jogszabály előírásának teljesítéséhez törölni szükséges;

Ilyen esetben az Adatkezelő megvizsgálja kérelmét, és amennyiben az adatok törlése lehetséges, nemcsak saját nyilvántartásaiban törli adatait, hanem kérését továbbítja azon személyek és szervezetek felé, akikkel az adatokat közölte és amelyek ésszerű és elvárható módon számára elérhetők.

 • Korlátozás joga (GDPR 18. cikke): Ön jogosult adatainak korlátozott kezelését kérni az Adatkezelőtől, amennyiben az alábbiak valamelyike teljesül:
 • Ön vitatja az adott személyes adatok pontosságát, ilyenkor a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg az Adatkezelő ellenőrzi a személyes adatok pontosságát;
 • Ön tiltakozott az adatkezelés ellen, ilyenkor a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az
 

Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az Érintett jogos indokaival szemben,

§ az érintett adatok kezelése jogellenes, vagy az adatkezelés célja már megszűnt, azonban Ön valamely okból ellenzi az adatok törlését;

 • az Adatkezelőnek már nincs szüksége adataira, de Önnek valamely jogi igény előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, védelméhez szükségesek;

Ebben az esetben adatai zárolásra kerülnek, ezt követően az adatokkal bármilyen adatkezelési művelet (a tárolást kivéve) csak az Ön hozzájárulásával végezhető el. A korlátozás feloldható, ha az érintett adatok felhasználására jogi igény előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, védelméhez, vagy mások jogainak védelméhez illetve uniós/tagállami közérdekből van szükség. A korlátozás feloldásáról Ön minden esetben tájékoztatást kap. Korlátozási kérését az Adatkezelő továbbítja azon személyek és szervezetek felé, akikkel az adatokat közölte, és amelyek ésszerű és elvárható módon számára elérhetők.

 

Adatvédelmi kérelmek benyújtásának módja

Ön a hozzáférés, helyesbítés, korlátozás, törlés, tiltakozás vagy adathordozás iránti kérelmét elektronikus úton nyújthatja be, az Adatkezelő adatvédelmi tisztviselőjének elérhetőségén. Amennyiben Ön jogaival élni kíván, az az Ön azonosításával jár együtt, valamint Önnel szükségszeren kommunikálnunk kell. Ezért az azonosítás érdekében személyes adatok megadására lesz szükség. Az azonosítás csak olyan adaton alapulhat, amelyet egyébként is kezelünk Önről. Email fiókunkban elérhető lesz az Ön adatkezeléssel kapcsolatos panasza addig, amíg azt nem rendezzük.

 

Jogorvoslati lehetőségek

Amennyiben úgy gondolja, hogy megsértettük a személyes adataihoz fűződő jogait, bírósághoz fordulhat vagy panaszt tehet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (a továbbiakban: Felügyeleti Hatóság).

A Felügyeleti Hatóság székhelye:                1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.

A Felügyeleti Hatóság postacíme:               1530 Budapest, Pf.: 5.

A Felügyeleti Hatóság telefonszáma:          +36 1 391 1400;

A Felügyeleti Hatóság faxszáma:                +36 1 391 1410;

A Felügyeleti Hatóság email-címe:              ugyfelszolgalat@naih.hu

A Felügyeleti Hatóság honlap címe:            www.naih.hu

 

Az adatvédelmi tájékoztató felülvizsgálata

A tájékoztatót legalább évente egyszer, adott esetben pedig szükség szerint az Adatkezelő felülvizsgálja, és ennek eredményéről értesítést ad az érintetek számára. Az értesítés módjának meghatározásakor az Adatkezelő olyan szempontokat vesz figyelembe, mint a változtatás jelentősége, vagy a változtatásban érintett személyek és adatok köre.

 

EFOP-1.5.3-16-2017-00121 Humán szolgáltatások fejlesztése települések összefogásával

        

Sajtóközlemény projekt indításáról

HUMÁN SZOLGÁLTATÁSOK FELJESZTÉSE TELEPÜLÉSEK ÖSSZEFOGÁSÁVAL

Hajdúhadház Város Önkormányzata, mint konzorciumvezető pályázatot nyújtott be a Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben – kedvezményezett térségek- EFOP-1.5.3-16 című és kódszámú felhívás keretein belül. A BOCSKAIKERT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZATÁVAL, HAJDÚ-BIHAR MEGYEI ÖNKORMÁNYZATTAL, LÉTAVÉRTES VÁROSI ÖNKORMÁNYZATTAL, TÉGLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁVAL, ÚJLÉTA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATTAL kötött konzorciumi megállapodás alapján valósítja meg projektjét. A megvalósítandó projekt keretein belül a tagok együttműködési megállapodás keretein belül vállalták a hátrányos helyzetű térség által generálódott humán kapacitáshiány enyhítését, és a humán közszolgáltatások elérhetővé tételét a településen élők számára.

 

 A tervezett tevékenységek stratégiai célja a konzorciumi településeken a területi különbségek enyhítése, a társadalmi hátrányok csökkentése. A megvalósuló projekt hozzájárul a különféle gazdasági-, szociális hátrányok csökkentéséhez, a települések közötti és azokon belüli társadalmi különbségek enyhítéséhez. Szervesen hozzájárul a társadalmi felzárkóztatást támogató szolgáltatások hozzáférhetőségének javításához, és a helyi tudástőke gyarapításához. Céljaink között szerepel a foglalkoztatottság növelése, és a térségben élő munkanélküliek számának csökkentése. A projekt által a minőségi közszolgáltatásokhoz való hozzáférés javul, és az egyes humán közszolgáltatásokban dolgozók képzettségi szintjének emelkedése valósul meg. A tervezett tevékenységek hozzájárulnak a területi egészség-egyenlőtlenségek csökkentéséhez, az egészségügyi-, társadalmi szemléletformálás valósul meg. A leendő munkaadók számára a távolságtartás és előítéletek csökkentésére tervezett projektelemek által a hátrányos helyzetű emberek, elsősorban romák, pályakezdők, és a településeken élők esélyegyenlősége biztosított.

Az általunk benyújtott támogatási kérelmet a közreműködő szervezet támogatásra alkalmasnak minősítette, és a konzorciumi tagok számára 497, 44 Millió Ft vissza nem térítendő támogatásban részesítette. Az európai uniós támogatás segítségével a fent megfogalmazott célok eléréseihez kapcsolódó programelemek megvalósítása elindult.

A projekt a Széchenyi 2020 program keretin belül valósul meg.

A projektről bővebb információt a www.hajduhadhaz.hu oldalon olvashatnak

 

Támogatás adatlap EFOP-1.5.3-16-2017-00121 Humán szolgáltatások fejlesztése települések összefogásával

Támogatás adatlapja

Alapadatok

Pályázó neve:                    HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Projekt megnevezése:       Humán szolgáltatások fejlesztése települések összefogásával

OP név:                              EFOP

Pályázati kiírás megnevezése: EFOP-1.5.3-16 - Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben - kedvezményezett térségek

Projekt helyszíne (régió):        Észak-Alföld

Projekt helyszíne (megye):      Hajdú-Bihar

Projekt helyszíne (település):  Hajdúhadház

Megítélt összeg:                        497 439 999 Ft

Támogatás aránya:                  100

Támogatási döntés dátuma:    2017.12.04

Forrás:                                       ESZA

Ország:                                      Magyarország

Beavatkozási kategória:           A foglalkoztatáshoz való hozzáférés megkönnyítése érdekében a társadalmi vállalkozói szellem, a társadalmi                                                  vállalkozásokba történő szakmai integráció és a szociális és szolidáris gazdaság előmozdítása, Egyéb, meg nem                                                határozott szolgáltatások, Közigazgatás, Nem alkalmazható, Nem alkalmazható, Vissza nem térítendő                                                              támogatás

Uniós társfinanszírozási ráta:  84,999995 - ESZA

Projekt összköltség:                  499 999 999 Ft

 

PROJEKT ÖSSZEFOGLALÁSA

 

A projekt célja a közszolgáltatások minőségi fejlesztését és hozzáférhetőségének javítása. A cél elérését a kedvezményezett járások besorolásáról szóló 290/2014. (XI. 26.) Korm. rendelet szerint kedvezményezett járásokban érintett települési önkormányzatok (Hajdúhadház Város Önkormányzata, Létavértes Városi Önkormányzat, Téglás Város Önkormányzata, Bocskaikert Község Önkormányzata, Újléta Község Önkormányzata), a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat együttműködésével tervezi megvalósítani jelen Felhívásban foglalt feltételek mentén. A konzorciumi tag települések lakosságának összlétszáma 30542 fő (Adatok: KSH-Helyiségnévtár 2016.01.01 lakónépesség száma: Hajdúhadház 12724fő, Létavértes 7061fő, Téglás 6406fő, Bocskaikert 3192fő, Újléta 1134fő).

 

A 36 hónapra tervezett képzések és programok hozzájárulnak a területi különbségek csökkentéséhez a humán közszolgáltatások tekintetében, a társadalmi felzárkózás folyamatához. A minőségi közszolgáltatásokhoz való hozzáférés javításával, a hátrányos helyzetű társadalmi csoportok felzárkózásához, a hátrányos helyzetű csoportok foglalkoztathatóságának javításával munkaerő-piaci helyzetük erősítéséhez. Az egyes közszolgáltatások minőségének és hatékonyságának fejlesztéséhez, ágazatközi együttműködések, integrált megoldások kialakításához, az országosan homogén szolgáltatások differenciálásához. A támogatási kérelemben résztvevő települések helyi esélyegyenlőségi programjaikban (HEP), az esélyegyenlőségi célcsoportok helyzetének javítása érdekében tervezett intézkedések megvalósításának végrehajtása, kiegészítve, illetve megerősítve az egyéb humán ágazati fejlesztési programok által megfogalmazott célok elérését is.

 

Lehetőséget nyújt, a helyi szükségleteken és igényeken alapuló, a helyi közösségek által kialakított, a helyi társadalom fejlődését szolgáló szolgáltatások bevezetésére, fejlesztésére, a közszolgáltatások elérésére. A projekt összeállítása során törekedtünk a következő stratégiákhoz való illeszkedéséhez: a 1709/2015. (X. 5.) Korm. Határozat-ban foglaltakhoz, az Európa 2020 Stratégiához, a Magyar Nemzeti Társadalmi Felzárkózási Stratégiához, az „Egészséges Magyarországért 2014-2020” Egészségügyi Ágazati Stratégiához, az Integrált területi programhoz és a Duna Régió Stratégiához. (DRS). A projekt célcsoportja, a hátrányos helyzetű, aktív korú lakosság, a fiatalkorú lakosság, az idősek a helyi közszolgáltatásban dolgozók illetve a potenciális alkalmazottak, továbbá nemzetiségek, etnikumok. A társadalmi együttélés, felzárkózás, közösségfejlesztés tekintetében célcsoportként jelenik meg adott projekt hatóterületén élő teljes lakosság.

 

A projekt során valamennyi a Felhívás 3.1.1 pontjában felsorolt önállóan támogatható tevékenység megvalósítása tervezett:

1. A humán közszolgáltatások szakember-ellátottságának fejlesztését szolgáló ösztönző programok megvalósítása:

a) Az igényfelmérés részeként beazonosításra került és megfelelően alátámasztott szakemberhiány, szaktudás hiány enyhítését szolgáló tevékenységek megvalósítása;

b) Helyi emberi erőforrás fejlesztési terv megvalósítása.

 

Tevékenységek:

 

A fejlesztendő célcsoport egészségügyi szakdolgozók, szociális szférába kapcsolódó dolgozók, illetve a potenciális alkalmazottak igényfelmérése, a képzési szükséglet meghatározása; A szakemberek munkáját népszerűsítő rendezvény, workshopok a projektidőszak alatt rendszeresen; Szociális asszisztens képzés (3511 Szociális segítő); Alkalmazott számítástechnika (ECDL); Szaktudás hiány enyhítését célzó jelleggel tanácsadások a humán közszolgáltatók részére: Képzések, tanácsadások megvalósítása az alábbi témákban: folyamattervezés, munkafolyamatok,-munkakörök sztenderdizálása, új típusú munkakörök tervezése, a szükséges humánerőforrás átképzése, működési folyamattérkép készítése; Család és gyermekjóléti preventív programok  pl: szociális válsághelyzetben lévő várandós anyák, deviánsok kezelése, szocializációjának erősítése (1 program legalább 4 foglalkozásból áll); Egyéni fejlesztési tervek elkészítése (legalább 300 db).

2. A hátrányos helyzetű csoportokhoz tartozó aktív korú emberek foglalkoztathatóságának javítását támogató szolgáltatás-csomagok kialakítása, megerősítése:

A --- Egyéni kompetenciák felmérése (egyéni kérdőívezés, annak kiértékelése a célcsoport taggal együtt); B -- Munkaszocializáció megszerzését segítő konstruktív és értékteremtő tevékenységek;

B -- Diákszövetség működése;

C -- Csoportmunkában történő tanácsadás mentorok vezetésével, települési szakemberek bevonásával és a mentorok aktív közreműködésével;

C -- Csoportmunkában történő tanácsadás mentorok vezetésével, települési szakemberek bevonásával és a mentorok aktív közreműködésével;

2.A -- Mentorok alkalmazása -minden településen 1 fő;

E és F --- Tanácsadások az egyéni fejlesztési tervek alapján: álláskeresési technikái, életvezetési tanácsadás, mentálhigiénés tanácsadás, pályaorientációs tanácsadás a fiataloknak, pszichoszociális tanácsadás, pénzügyi tanácsadás -Minden településen a család és gyermekjóléti szolgálat egyik munkatársa vezeti egyéni és csoportos formában! (Klub foglalkozás keretein belül); min. 3 db képzési tematika kidolgozása a következő tevékenységhez: 2.A -- Tanácsadások a NEM egyéni fejlesztési tervek alapján érkezőknek a lakosságból igény szerint: álláskeresési technikái, életvezetési tanácsadás, mentálhigiénés tanácsadás, pályaorientációs tanácsadás a fiataloknak, pszichoszociális tanácsadás;

 

Egészségnevelési és egészségfejlesztési programok, egész napos egészségnap rendezése évente több alkalommal (pl: egyszerre több szűrővizsgálat elvégeztetésének lehetősége: látásvizsgálat, ortopéd vizsgálat, stresszmérés stb.);

Szemléletformáló képzések a térség potenciális munkáltatói számára (pl: Esélyegyenlőség és diszkrimináció a munkaerőpiacon - ismeretek és kompetenciák fejlesztése, Munkajog és a hagyományos és alternatív foglalkoztatási formák); Hegesztő, Festő, mázoló, föld munkagépkezelő,  képzés vagy más területi igénynek megfelelő képzés; Innovatív program kidolgozása mélyszegénységben élők helyzetének komplex módon történő javítására (pl: személyre szabott állásinterjúra való felkészítése /motivációs levél és önéletrajz közös megírása/, tudatos szempontú családi kassza program megvalósítása, saját kiskert kialakítása a kevesebb vásárlás érdekében ...)

 

3. A helyi kisközösségek társadalmi szerepének megerősítése: Közösségszervező alkalmazása minden településen; Közösségi programok minden településen a már adott közösségi tereken (pl: könyvtár, műv.ház, stb.)

Helyi Fiatalok Klubja elnevezésű közösség kialakítása minden településen, ahol tematikus klubfoglalkozások valósulnak meg (folyamatos tájékoztatás a fiatalokat érintő képzési, tanulási, ösztöndíj, foglalkoztatás, lakhatási lehetőségekről); Helyi Fiatalok Klubjában Szívességbank létrehozása a fiatalok körében, melynek célja a helyi idősek, rászorulók segítése (pl: bevásárlás, gyógyszerkiváltás, ház körüli teendőkben való aktív segítség); 3. pont 2. bekezdés --- Felmérés a konzorciumi tagok közötti együttműködés erősítése céljából (szakmai koncepció kidolgozása a fiatalok lehetőségeiről több ágazat érintésével); Közösségi egészségfejlesztési programok (pl: öregfiúk focikupája, ping-pong verseny, egyéb egészségügyi programok, egészségnapok, kihívás napja "challengday" szervezése); Sport táborok a fiatalok részére, záró rendezvényként verseny a települések között; "Bringa-túra" közlekedésbiztonsági nap kerékpárosoknak, EGÉSZSÉGEXPO, "Mi van a tüdőben ?!" -cserélj cigit almára, ÉLETmód tábor; Sportantropometriai vizsgálat; Települési ösztöndíj lehetőségek kialakítása a középiskolai oktatásban és felsőoktatásban tanuló fiatalok részére.

 

4. A települési/térségi életminőség javítása, a vidék megtartó képességének fejlesztése, valamint az ezzel kapcsolatos disszemináció támogatása: Polgárőrség munkájának segítése (lakossági bejelentéseket kezelő mobil applikáció kidolgozása jelzőrendszer jelleggel); Az új rendszer működését bemutató oktatás a polgárőrök részére, és külön a lakosság részére; 5 településenként 5 db szolgálati mobiltelefon beszerzése; Hulladékkezelés, szemétszedési akciók szervezése; Szakmai vezető alkalmazása; Akadálymentes honlap minden településen.

A fentieken bemutatott tevékenységeken túl a 3.1.2.2 I. Beruházások (eszközbeszerzés),

III. A kultúrák közötti párbeszéd erősítése és a IV. A szolgáltatások elérhetővé tétele érdekében, valamint a munkába járás, ezen keresztül a munkavállalás elősegítése érdekében a helyi közösségi közlekedés szervezése valósul meg: informatikai eszközök + képzéshez kapcsolódó eszközök beszerzése; "Roma nap"; A hátrányos helyzetű csoportok foglalkoztathatóságának növelése, aktív munkaerő-piaci eszközökben való részesedésének és munkaerő-piacon való megjelenésének elősegítése, integrált foglalkoztathatóságot támogató rendszer kialakítása.

 

Legfontosabb tervezett tevékenységek: 1. A bevont településeken rendelkezésre álló humán szakemberek felmérése, szakemberhiányos területek beazonosítása.

2. Akár OKJ-s képzések a humán közszolgáltatásban dolgozóknak (pl: Kulcskompetenciák fejlesztése és Digitális kompetencia fejlesztése)

3. Szakmai műhelyek, workshopok szervezése; 4. Hasznos programok pl: tudatos pénzügyi magatartásra, és ökotudatosságra nevelő programok; alap és kulcskompetenciák fejlesztése korcsoportonként; digitális kompetencia fejlesztése a 14- 24 éveseknek; szünidei tematikus programok (táborok szervezése; egészségügyi ismeretek fejlesztése; ösztöndíjrendszer kidolgozása, etc. A tervezett képzések és programok külső szakemberek és belső munkatársak segítségével valósulnak meg, figyelembe véve a célcsoport igényeit. A támogatást igénylő, konzorciumvezető Hajdúhadház Város Önkormányzata rendelkezik a projekt sikeres végrehajtása érdekében szükséges humán erőforrásokkal és szakmai tapasztalatokkal. A képzések, tréningek, programok célcsoportjai a feltárt hiányosságok és szükségletek alapján, helyi igényekhez illeszkedve kerültek meghatározásra. A projekt hosszú távú hasznosulása és az eredmények fenntarthatósága biztosított. A tervezett programok figyelembe veszik a helyi sajátosságokat, igényeket pl: gyermekek és szülők bevonása a programokba, a HH és HHH gyermekek esélyegyenlőségének érdekében ösztöndíjrendszer kialakítása.

 

A tervezett tevékenységek hozzájárulnak a vállalt indikátorértékek és szakmai irányszámok megvalósulásához és az eredmények fenntartásához. A projekt költségvetése az értéket a pénzért elv alapján ár-érték arányosan, a valós piaci árak figyelembe vételével készült. A belső költségarányok kialakítása és a tervezett költségek a felhívás előírásainak, az elszámolhatósági követelményeknek megfelelően kerültek meghatározásra. A projekt minden eleme az esélyegyenlőségi és környezeti fenntarthatósági szempontok figyelembe vételével került tervezésre, melyekre a megvalósítás során is kötelező érvényűek minden konzorciumi tagra vonatkozóan. A fejlesztés hozzájárul a Kormány által elfogadott Nemzeti Térségfejlesztési Programok közül a Hajdú-Bihar megyei Területfejlesztési Program 2014-2020 alábbi prioritásaihoz: 5. Inteligens társadalom, 6. Egészség és gondoskodó társadalom, 8. Élhető vidék – élhető települések.

 

A projekt kapcsolódik a TOP-ban megvalósuló infrastrukturális fejlesztésekhez, mivel Újléta támogatási kérelmet nyújtott be a TOP-1.4.1-15 A foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével elnevezésű felhívásra, melyekben az óvodák és bölcsődék infrastrukturális fejlesztése (építés és eszközbeszerzés) tervezett.

 

A projekt specifikus céljai a Felhívás céljaival összhangban:

1. A humán közszolgáltatások szakember‐ellátottságának fejlesztését szolgáló ösztönző programok megvalósítása

2. A hátrányos helyzetű csoportokhoz tartozó aktív korú emberek foglalkoztathatóságának javítását támogató szolgáltatás‐csomagok kialakítása, megerősítése

3. A helyi kisközösségek társadalmi szerepének megerősítése

4. A települési/térségi életminőség javítása, a vidék megtartó képességének fejlesztése, valamint az ezzel kapcsolatos disszemináció támogatása

5. A hátrányos helyzetű csoportok foglalkoztathatóságának növelése, aktív munkaerő‐piaci eszközökben való részesedésének és munkaerő‐piacon való megjelenésének elősegítése, integrált foglalkoztathatóságot támogató rendszer kialakítása

6. A vidék megtartó képességének erősítése, valamint az ezzel kapcsolatos értékközvetítés támogatása

7. A kultúrák közötti párbeszéd erősítése

8. A szolgáltatások elérhetővé tétele érdekében, valamint a munkába járás, ezen keresztül a munkavállalás elősegítése érdekében a helyi közösségi közlekedés szervezése

 

A projekt stratégiai célja a konzorciumit tagok településein:

1. A humán szolgáltatások fejlesztése, melyek hozzájárulnak a szolgáltatáshiányos térségek számának csökkentéséhez, és valós helyi problémákra reagálva, célzott szolgáltatási eszközök bevezetése által segítenek kiküszöbölni a területi kapacitáshiányokból adódó problémákat.

2. A felmérés alapján a humán közszolgáltatások terén jelentkező szakemberhiány enyhítését szolgáló ösztönző programok megvalósítása.

3. A hátrányos helyzetű csoportok foglalkoztathatóságra való felkészítése, munkaerő-piaci eszközökben való részesedésének és munkaerő-piacon való megjelenésének elősegítése.

4. A helyi kisközösségek társadalom-szervező szerepének megerősítése.

5. A vidék megtartó képességének erősítése, valamint az ezzel kapcsolatos disszemináció támogatása.

6. Kultúrák közötti párbeszéd erősítése. A specifikus célokhoz betervezésre került tevékenységek, helyi igények alapján kerültek összeállításra, figyelembe véve a települési és térségi fejlesztési dokumentumokban foglaltakat. Azokkal összhangban van és hozzájárul az érintett dokumentumokban foglalt fejlesztési célokhoz is.

 

A támogató döntés 2017.12.04-én érkezett meg.

 

Támogatási szerződés aláírására a nyertes Konzorciumi tagok és a Közreműködő szervezet között 2018. május 11-én került sor.

Megvalósítás kezdete:                                                                                             2018.06.01

Megvalósítás vége:                                                                                                  2021.05.30

 

A konzorciumban részt vevő települések

 

HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

BOCSKAIKERT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

HAJDÚ-BIHAR MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT

LÉTAVÉRTES VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT

TÉGLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Újléta Község Önkormányzata

 

Miniszterelnökség Ügyfélszolgálat

Telefon: +36 1 896-0000

E-mail: http://palyazat.gov.hu/eugyfelszolgalat

Honlap: http://palyazat.szechenyi2020.hu/

 

további linkek:

https://www.palyazat.gov.hu/tamogatott_projektkereso

szechenyi2020  https://www.palyazat.gov.hu/