Lakosság és infrastruktúra
Lakosságszám alakulása, korösszetétele:

A településen a lakosságszám évről évre növekvő tendenciát mutat. Az önállóvá válást követően 2007. évre közel háromszorosára nőtt a lélekszám. A növekedés egyenletesnek mondható.

Év
1960
1970
1980
1990
2000
2003
2004
2005
2006
2007
A település állandó
lakosainak száma
308
406
625
993
2175
2613
2713
2766
2915
2986


A lakosság számának a növekedése köszönhető egyrészt annak, hogy a születések száma magasabb a halálozások számától. A születések számán túl a lakosok a számának emelkedését eredményezi a településre történő beköltözések magas aránya is. A település kertségi jellege, a környező erdőség, a jó levegő, Debrecen város közelsége, és a jó megközelíthetőség, vonzó a fiatal házaspárok, illetve családok számára. Így a település lakásállománya a népesség számával együtt nő.

Az országos statisztikai adatok szerint a népesség száma az elmúlt évben is csökkenő tendenciát mutat, melyet az évről évre csökkenő szülési kedvvel magyaráznak a szociológusok. Bocskaikertben is az országos tendenciával megegyezően a születési szám csökkenése mutatkozott, 2005-ben mindössze 36 gyermek született. Majd 2006-ban újra növekvő tendencia mutatkozott a születések számát illetően. A következő táblázat a születések számának alakulását mutatja.. A táblázat a ténylegesen Bocskaikertben állandó lakcímmel bejelentett gyermekek születésén túl, az adott tárgyévben született, de a településre beköltözött csecsemők számát is mutatja.


Születés éve
2000.
2001.
2002.
2003.
2004.
2005.
2006.
2007.
Bocskaikertben állandó lakcímmel
rendelkező csecsemők száma
33
23
40
38
36 36
38 20
Bocskaikertben ideiglenes lakcímmel
rendelkező, illetve beköltözött
csecsemők száma
19
20
 10 6
2 - 4
-
Összesen
52
 43 50
44
38
36
42 20


Infrastruktúra

A településen az önállóvá válást követően látványos infrastrukturális fejlődés indult meg, ez elsősorban a település belterületi részre vonatkozik, mivel a közművek kiépítése először itt kezdődtek el és valósultak meg. A külterületi településrészek ebből a szempontból még napjainkban is jelentősen el vannak maradva. Ez elsősorban abból adódik, hogy az infrastrukturális ellátottsága nem volt megfelelő a településnek, illetve az infrastrukturális beruházások megvalósítását szolgáló pályázatokat elsősorban a belterületi településrészekre írják ki.

A telefonhálózat kiépítése Bocskaikertben 1990-ben kezdődött el, napjainkra a település telefonnal történő ellátottsága jónak mondható, viszont a vezetékes hálózat további fejlesztése az internet elérhetőséget nagymértékben javítaná.
A vezetékes ivóvízhálózat kiépítése 1987-ben kezdődött el, és a belterületi rész szinte egészén megvalósult, majd 2003-ban egy szakasz került kiépítésre a Rákóczikertben.
A vezetékes gázhálózat kiépítése 1993-ban kezdődött meg a belterületen, napjainkra a hálózatra való rácsatlakozás mértéke 96 %-os, és amely az új házak építésével folyamatosan bővül.
A közüzemi szennyvízcsatorna-hálózat kiépítése 2002-ben kezdődött el és több ütemben valósult meg a belterület egészén, az ellátottság mértéke kb. 95%-os.

A lakosság számának folyamatos növekedése miatt egyre inkább megnőtt az igény az alapellátási formák megszervezésére, valamint a község már meglévő adottságainak fejlesztésére. Az önállóság néhány eltelt éve alatt Bocskaikert folyamatosan fejlődött.

Az óvodás korú gyermekek számának évről évre történő növekedése indokolttá tette a már meglévő óvoda épületének bővítését. Az addig csak alsó tagozatos gyermekeket befogadó iskola helyett egy új, nyolc tantermes általános iskola került megépítésre 1997-ben, az új iskolát a folyamatosan növekvő gyermeklétszám miatt 2003-ban több tanterem hozzáépítésével bővíteni kellett.
Kiépült továbbá az egészségügyi alapellátás, a lakosság számára helyben elérhetővé vált a háziorvosi, fogorvosi, szolgáltatás, és megnyílt a gyógyszertár is.
Kialakításra került a temető és megépült a ravatalozó épülete.
Az ökumenikus templom megépülésével, ma már adott egyházi élet a településen.
A társadalmi és kultúrális élet helyszíne az iskola, az Idősek klubja és a Teleház.
A településen adott a postai szolgáltatás, az alapfokú és speciális kereskedelem, a vendéglátás, és a helyi közigazgatás helyszínei is.

Az önkormányzat 2007-ben két új intézményt alapított, az első intézménybe az óvodát és az általános iskolát vonta össze, az új intézmény neve a Németh László Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Óvoda. A második intézménybe az Alapszolgáltatási Központot és a Védőnői Szolgálatot vonta össze, mely a Bocskaikerti Humán Szolgáltató Központ néven működik. Bocskaikert úthálózatának hossza 34,5 km, ebből közel 3,8 km van leaszfaltozva. Kerékpárút köti össze Bocskaikertet Hajdúhadházzal, melynek hossza 3 km.
 
NORMÁL VÁLTOZAT